Paslaugos

 

Rekomendacija fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams

1. ĮŽANGA  

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, turi būti įrašyti į Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu tvirtinamus Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, ar Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašus.

Įrašymo į minėtus sąrašus tvarka yra reglamentuota Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-898.

Dokumentus, kuriuos būtina pateikti, siekiant būti įrašytiems į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams sąrašą, ar į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą siūlytina pristatyti į Valstybės tarnybos departamentą (Labdarių g. 8, Vilnius) arba atsiųsti paštu.

Visi teikiami dokumentai turi būti pasirašyti arba patvirtinti tikrumo žyma.

Valstybės tarnybos departamente pateikti dokumentai vertinami ne ilgiau nei 10 darbo dienų ir asmenys, siekiantys teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams yra įrašomi į atitinkamą sąrašą arba jiems raštu teikiamos pastabos dėl dokumentų koregavimo.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnį visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai visi dokumentai Valstybės tarnybos departamentui turėtų būti pateikti valstybine (lietuvių) kalba.  

Dokumentus siųsti ar pristatyti į Labdarių g. 8, Vilnius
 

2. REKOMENDACIJA JURIDINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS  

Juridiniam asmeniui, siekiant būti įrašytu į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateikti šie dokumentai:  

1. Prašymas

Prašyme įrašyti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu toks yra).                     

2. Numatomų įgyvendinti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašas

Šiame sąraše turi būti nurodytas kiekvienos mokymo programos aktualumas tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmė akademinėmis valandomis, tikslai, uždaviniai, numatomi taikyti mokymo metodai ir dėstytojai, įgyvendinsiantys konkrečią mokymo programą.

Duomenis apie programą rekomenduotina pateikti tokia forma:

Pavadinimas

Mokymo programos pavadinimas turėtų būti trumpas ir informatyvus.

Aktualumas

Trumpai, 2-3 sakiniais nurodoma, kodėl ši programa yra aktuali valstybės tarnautojams.

Trukmė

Nurodoma bendra mokymo programos trukmė akademinėmis valandomis ir kiek iš jų numatoma skirti praktinėms užduotims.

Tikslas

Trumpai, 1-2 sakiniais, formuluojama, kokius valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus tobulins ši mokymo programa.

Uždaviniai

Trumpai, 2-3 sakiniais, nurodomą ko išmoks ir kokių įgūdžių įgis valstybės tarnautojai, išklausę šią mokymo programą.

Mokymo metodai

Trumpai nurodomi pagrindiniai mokymo metodai.

Pvz.: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, demonstravimas ir pan.

Dėstytojai

Nurodomas dėstytojo (-jų) vardas ir pavardė. Detalūs duomenys apie dėstytojus pateikiami atskirai.

 

3. Dėstytojų išsilavinimą ir patirtį patvirtinantys dokumentai

3.1. Dėstytojų, įgyvendinsiančių nurodytas mokymo programas, gyvenimo aprašymai, kuriuose būtų pateikti duomenys apie:

3.1.1. išsilavinimą;

3.1.2. ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba apie mokslinę veiklą, susijusią su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu.

Dėstytojas savo gyvenimo aprašymą turi pasirašyti.  
 

3.2. Dėstytojų įgyto aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo arba mokslo daktaro diplomo (-ų) kopija (-os) (pateikiama ne notaro patvirtinta kopija, o atšviestas ar skenuotas dokumentas).

Šis dokumentas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens tikrumo žyma.

Jeigu dėstytojas aukštąjį išsilavinimą įgijo užsienio valstybėje, tuomet Valstybės tarnybos departamentui kartu su diplomo kopija turi būti pateiktas ir diplomo akademinio pripažinimo dokumentas.  

NAUDINGA INFORMACIJA:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią, aukštasis universitetinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas, o šio įstatymo 51 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotosios aukštosios mokyklos.  
 

4. Pažyma apie juridinio asmens patirtį teikiant mokymo paslaugas

Pažymoje turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens patirtį, teikiant mokymo paslaugas, per vienerius metus iki dokumentų, pateikimo. Per šį laikotarpį juridinis asmuo turi būti pravedęs ne mažiau kaip 300 akademinių valandų mokymo renginių, per kuriuos apmokyta ne mažiau kaip 200 mokymo dalyvių.

PAVYZDŽIUI, jeigu juridinis asmuo teikia dokumentus 2014 m. birželio 16 d., tuomet pažymoje nurodomi tik tie mokymo renginiai, kuriuos juridinis asmuo organizavo nuo 2013 m. birželio 16 d. iki 2014 m. birželio 16 d.

                      Duomenis pažymoje rekomenduotina pateikti tokia forma:

Mokymų data

Mokymų pavadinimas

Mokymų trukmė

(akad. val.)

Apmokytų žmonių skaičius

Tikslinė grupė

2014-01-25

Posėdžiai anglų kalba

8

10

Vilniaus savivaldybės administracijos darbuotojai

2014 m. kovo 2-3 d.

Viešasis administravimas

16

15

UAB „Sigutė“ darbuotojai

2014-05-10

Pranešimų rengimas ir skaitymas

4

20

Kauno 6-sios gimnazijos mokytojai

2013 m. sausio 6-kovo 17 d.

Darnus vystymasis Lietuvoje

40

20

Vilniaus kolegijos 3 k. studentai (viešbučių administravimo specialybė)

IŠ VISO:

XXX

XXX

-

 PASTABA: jeigu mokymai truko daugiau nei 1 d. (t. y. ilgiau nei 8 akad. val.) pažymoje nurodoma mokymų pradžios ir jų pabaigos datos.  
 

5. Sutartys su dėstytojais

Pateikiamos dėstytojų, įgyvendinsiančių nurodytas mokymo programas, darbo, autorinių ar preliminariųjų sutarčių kopijos su juridiniu asmeniu dėl mokymo paslaugų teikimo.

Visos sutartys turi būti pasirašytos abiejų šalių. Pateikiant autorines ar preliminariąsias sutartis, jose turi būti nurodomas konkrečios, numatomos įgyvendinti, mokymo programos pavadinimas. Dėstytojo asmens kodas bei informacija apie jo darbo užmokestį sutartyse gali būti nenurodoma.  

 

III. REKOMENDACIJA FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS  

Fiziniam asmeniui, siekiant būti įrašytu į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateikti šie dokumentai:  

1. Prašymas

Prašyme įrašyti fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu toks yra).  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Pateikiama paso ar asmens tapatybės kortelės atšviesta ar skenuota kopija su asmens duomenimis ir nuotrauka. Šis dokumentas turi būti pasirašytas.

3. Numatomų dėstyti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašas

Šiame sąraše turi būti nurodytas kiekvienos mokymo programos aktualumas tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmė akademinėmis valandomis, tikslai, uždaviniai ir numatomi taikyti mokymo metodai.

Duomenis apie programą rekomenduotina pateikti tokia forma:

Pavadinimas

Mokymo programos pavadinimas turėtų būti trumpas ir informatyvus.

Aktualumas

Trumpai, 2-3 sakiniais nurodoma, kodėl ši programa yra aktuali valstybės tarnautojams.

Trukmė

Nurodoma bendra mokymo programos trukmė akademinėmis valandomis ir kiek iš jų numatoma skirti praktinėms užduotims.

Tikslas

Trumpai, 1-2 sakiniais, formuluojama, kokius valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus tobulins ši mokymo programa.

Uždaviniai

Trumpai, 2-3 sakiniais, nurodomą ko išmoks ir kokių įgūdžių įgis valstybės tarnautojai, išklausę šią mokymo programą.

Mokymo metodai

Trumpai nurodomi pagrindiniai mokymo metodai.

Pvz.: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, demonstravimas ir pan.


4. Išsilavinimą ir patirtį patvirtinantys dokumentai

4.1. Gyvenimo aprašymą, kuriame būtų pateikti duomenys apie:

4.1.1. išsilavinimą;

4.1.2. ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi magistro kvalifikacinį laipsnį) arba ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį (kai dėstytojas turi bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba apie mokslinę veiklą, susijusią su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu.

Gyvenimo aprašymas turi pasirašytas. 

 

4.2. Įgyto aukštojo universitetinio arba jam prilyginto išsilavinimo arba mokslo daktaro diplomo kopiją (-as) (pateikiama ne notaro patvirtinta kopija, o atšviestas ar skenuotas dokumentas).

Šis dokumentas turi būti pasirašytas.

Jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijote užsienio valstybėje, tuomet Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateiktas ir diplomo akademinio pripažinimo dokumentas.

 

NAUDINGA INFORMACIJA:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią, aukštasis universitetinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas, o šio įstatymo 51 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuvos mokslo taryba ir Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotosios aukštosios mokyklos.  

_______________________________________________ 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS