Paslaugos

 

VATARAS ir VATIS

Valstybės tarnautojų registras

Valstybės tarnautojų registras yra valstybės registras.

Registro objektai:

  • pareigybės, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje;
  • asmenys, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje.

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektus registruoja ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą registro tvarkymo įstaigos. Tai atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus (2014 m. liepos 1 d. buvo 617 registro tvarkymo įstaigų).

Registro duomenys teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis; asmenims, kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.  

Daugiau ...

Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema

Valstybės tarnautojų registro technologijų bei duomenų bazių pagrindu yra sukurta Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (trumpasis vardas – VATIS), kurios sukūrimas buvo numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” (priemonė Nr. 74). VATIS plėtra bei tobulinimas numatyti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, 65.4.2 punkte.

VATIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame administravime, valstybės tarnybos valdymo sprendimų planavimo, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolės procedūras. 

VATIS pagrindinės funkcijos – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti VATIS duomenis ir dokumentų elektronines kopijas; priimti fizinių asmenų nuotoliniu būdu teikiamus duomenis, elektroninius dokumentus ir dokumentų elektronines kopijas; formuoti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas testus (toliau – testai), dokumentų šablonus, dokumentus, duomenų perdavimo rinkinius, analitines ir kito pobūdžio ataskaitas; skelbti viešą informaciją.

Daugiau ...

Informacija įstaigoms ir įmonėms apie konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas paskelbimo tvarką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į laisvas pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).  

Daugiau...

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS