Paslaugos

 

Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema - VATIS

Valstybės tarnautojų registro technologijų bei duomenų bazių pagrindu yra sukurta Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (trumpasis vardas – VATIS), kurios sukūrimas buvo numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” (priemonė Nr. 74). VATIS plėtra bei tobulinimas numatyti Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, 65.4.2 punkte.

VATIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdyti žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame administravime, valstybės tarnybos valdymo sprendimų planavimo, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolės procedūras. 

VATIS pagrindinės funkcijos – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti VATIS duomenis ir dokumentų elektronines kopijas; priimti fizinių asmenų nuotoliniu būdu teikiamus duomenis, elektroninius dokumentus ir dokumentų elektronines kopijas; formuoti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas testus (toliau – testai), dokumentų šablonus, dokumentus, duomenų perdavimo rinkinius, analitines ir kito pobūdžio ataskaitas; skelbti viešą informaciją.
VATIS sudaro šie pagrindiniai posistemiai: 

Žmogiškųjų išteklių tvarkymo posistemis, kurį sudaro:

 • Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo modulis;
 • Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas modulis;
 • Statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo valdymo modulis;
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo modulis;
 • Valstybės tarnautojų mokymo koordinavimo modulis;
 • Įstaigos darbo laiko apskaitos modulis;
 • Įstaigos dirbančiųjų kasmetinių atostogų apskaitos modulis;
 • Komandiruočių modulis;
 • Valstybės tarnybos departamento vykdomų patikrinimų apskaitos modulis;
 • Tarnybinių pasų išdavimo, keitimo ir apskaitos modulis;
 • Pažymėjimų išdavimo modulis;
 • Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio analizės modulis;
 • Įstaigos darbo užmokesčio planavimo modulis;
 • Valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo modulis;
 • Asmens bylos modulis;
 • VATIS prisijungimo kortelių apskaitos modulis

Atrankos į valstybės tarnautojų pareigas testų posistemis, kurio pagrindinė funkcija – pateikti suformuotus testus spręsti asmenims Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo ir Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių nustatyta tvarka.

Savitarnos posistemis, skirtas įstaigų dirbantiesiems, kurių informacija kaupiama Valstybės tarnautojų registre, susipažinti, teikti ir gauti  nustatytą informaciją.

Valstybės tarnybos portalo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos teikti ir skelbti viešus detalizuotus ir agreguotus Valstybės tarnautojų registro ir VATIS duomenis; formuoti VATIS naudotojų informavimo ir komunikavimo aplinką; formuoti ir įrašyti paslaugų gavėjų paskyras, įrašyti prašymus dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, vykdyti registraciją bendrųjų gebėjimų ir/ar vadovavimo gebėjimų tikrinimui; skelbti konkursų į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas skelbimus bei konkursų rezultatus.

Valstybės tarnautojų registre ir VATIS kaupiamų duomenų analizės ir prognozavimo posistemis, kurio pagrindinė funkcija – formuoti duomenų analizės aplinką, formuoti ir teikti ataskaitas ir informaciją, reikalingą žmogiškųjų išteklių valdymui viešajame administravime bei valstybės tarnybos valdymo sprendimams planuoti, priimti ir kontroliuoti.

Duomenų mainų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – vykdyti elektroninius duomenų mainus tarp VATIS ir įstaigų vidaus administravimo, dokumentų valdymo bei kitų informacinių sistemų.

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 27V-8 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 27V-157 „Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS